O mnie

2015mgr Kinga Zofia Brzozowska
Doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca magisterska
Polskie zbiory rękopisów iluminowanych.
Omówienie wybranych zabytków od II poł. XIV
do I poł. XVI wieku.

Praca doktorska
Średniowieczna książka rękopiśmienna we współczesnych zbiorach w Polsce. Analiza bibliologiczna zasobu.
[w przygotowaniu]

Dziedziny zainteresowań
Kultura średniowiecznej książki rękopiśmiennej
Zbiory rękopisów w Polsce i na świecie
Kodykologia
Digitalizacja kodeksów mediewalnych
Paleografia średniowieczna
Dzieje kultury i cywilizacji

Marketing tradycyjny i współczesny
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Realizowane tematy
Średniowieczna książka rękopiśmienna w zbiorach wrocławskich bibliotek
naukowych i kościelnych.

Analiza kolekcji średniowiecznej książki rękopiśmiennej w zbiorach
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Zdigitalizowany kodeks mediewalny – przydatne narzędzie badawcze, czy element strategii marketingowej książnic?

Fenomen iluminacji średniowiecznego rękopisu – refleksja współczesnego edytora
i badacza historii kultury książki

Kieszonkowe dzieła sztuki. O fenomenie godzinek w średniowiecznej kulturze książki.

Kodykologia 2.0 – badania kodeksów mediewalnych w kontekście przemian technologiczno-cywilizacyjnych.

Memento mori. Portret śmierci w średniowiecznych manuskryptach.

Kodeks mediewalny jako narzędzie szerzenia kultury chrześcijańskiej.

Rękopiśmienne kodeksy mediewalne w zbiorach Biblioteki Kapituły Katedralnej
we Wrocławiu.

„Pro captu lectoris habent sua fata libelli”. O najcenniejszych kodeksach mediewalnych proweniencji benedyktyńskiej we współczesnych zbiorach polskich.

Najcenniejsze średniowieczne kodeksy niełacińskie w zbiorach polskich. Analiza bibliologiczna współczesnych kolekcji.

Osobiste modlitewniki jako szczególny rodzaj mediewalnej książki użytkowej. Refleksja bibliologiczna.

Średniowieczna książka rękopiśmienna w zbiorach krakowskich bibliotek naukowych i kościelnych. Analiza bibliologiczna zasobu.

Dydaktyka

Historia kultury książki
Wiedza o kulturze
Cyfrowe dziedzictwo kultury